grab0vski:

this part always makes me cry.

(via averageinaseaofexcellence-deact)